Polityka prywatności

Polityka Prywatności 10×15 FOTO

Polityka Prywatności 10×15 FOTO jest dokumentem opisującym zasady, sposób oraz cel przetwarzania zbieranych od stron zainteresowanych Firmy danych osobowych w celu spełnienia wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”).

Dokument ten stanowi również informację dla osób, od których zbierane są dane osobowe, na temat przysługujących im praw wynikających z ww. regulacji o ochronie danych osobowych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1. Kto jest odpowiedzialny w 10×15 FOTO za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 10×15 FOTO z siedzibą w Lublinie (20-016) przy ul. Narutowicza 53, REGON 061718721, NIP 5641636800 , z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

– kierując korespondencję na adres: ul. Narutowicza 53, 20-016 Lublin
– poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: megapiksel@10×15.pl
– kontakt telefoniczny: (0-81) 532 54 55
2. Dlaczego 10×15 FOTO przetwarza Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się:

– w oparciu o Pani/Pana wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
– w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
– w celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z 10×15 FOTO (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
– w celu wykonania umowy zawartej z 10×15 FOTO rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot,
dla wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
– w celu założenia i administrowania Państwa konta w programie do wysyłki zdjęć;
– w celach marketingowych produktów i usług 10×15 FOTO,

Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykłady tego obejmują:

-przetwarzanie danych osób działających na rzecz klientów,
-zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,
-badanie satysfakcji klientów,
-dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami;

Jeśli wyraził (-a) Pan/pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, 10×15 FOTO jest uprawniony do przetwarzania tych danych na podstawie takiej zgody. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.

3. Komu 10×15 FOTO może przekazywać dane osobowe?
Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Panią/Panem, w celu wykonania ciążącego na 10×15 FOTO obowiązku prawnego, w oparciu o zgodę Pani/Pana zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.

Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy, podmioty wykonujące usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne.

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 10×15 FOTO Fotograficzne i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z 10×15 FOTO i wyłącznie zgodnie z poleceniami 10×15 FOTO oraz pod warunkiem zachowania poufności.

4. Czy Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?
Dane są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej (“państwa trzecie”) wyłącznie jeżeli jest to niezbędne do wykonania celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 10×15 FOTO, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Państwem a 10×15 FOTOe lub podjęcia działań przed zawarciem takiej umowy w celu jej zawarcia, a także w ramach korzystania przez 10×15 FOTO z infrastruktury informatycznej (np. poczta elektroniczna).

Jakiekolwiek inne przekazanie danych do państwa trzeciego może mieć miejsce po uzyskaniu Państwa zgody.

Kopię danych osobowych przekazywanych od państwa trzeciego może Pani/Pan uzyskać po zgłoszeniu takiej prośby do Administratora Danych Osobowych firmy 10×15 FOTO.

5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Pani/Pana dane?
Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 2, tj.:

– w zakresie realizacji zawartej z 10×15 FOTO umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń i serwisu,
– w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na 10×15 FOTO, w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez 10×15 FOTO,
– w zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę – do czasu niezwłocznego usunięcia danych, zrealizowanego w oparciu o zgłoszone przez Państwa żądanie,
– do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów 10×15 FOTO stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych,
w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie,

6. Jakie prawa przysługują Pani/Panu aby dane osobowe były adekwatnie chronione?

Mają Państwo prawo:

-żądać dostępu do swoich danych, a także żądać ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia,
-wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
-żądać przeniesienia dostarczonych 10×15 FOTO przez Państwa danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu przez Państwa od 10×15 FOTO danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawie do przesłania ich innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe. Uprawnienie nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 10×15 FOTO,
-wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy, w tym RODO.

Ponadto mają Państwo prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania przez 10×15 FOTO danych:
-z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy 10×15 FOTO przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
-w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych, w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).
10×15 FOTO może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości.

7. Czy mam obowiązek dostarczyć 10×15 FOTO dane osobowe?
Aby umożliwić 10×15 FOTO zawarcie i realizację umowy jest Pani/Pan zobowiązany do podania swoich danych osobowych. W takim przypadku podanie danych jest warunkiem zwarcia umowy.

8. Źródło pochodzenia Pani/Pana danych osobowych. Czyli, skąd 10×15 FOTO pozyskuje Pani/Pana dane osobowe i jakie są ich kategorie?
Przede wszystkim gromadzone przez 10×15 FOTO dane osobowe pochodzą:

– bezpośrednio od Państwa,
– od podmiotu, który zawarł z 10×15 FOTO umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz,
– od partnera/dystrybutora/podmiotu trzeciego współpracującego z 10×15 FOTO, który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody,
– ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia i realizacji umowy z 10×15 FOTO, podanie przez Państwa danych jest warunkiem wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia tej umowy.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia i realizacji umowy z 10×15 FOTO. Dodatkowo, tam gdzie ma to zastosowanie, zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jesteśmy szczególnie zobowiązani do zidentyfikowania Państwa oraz do zebrania i zapisania Państwa danych.

Abyśmy mogli spełnić te czynności lub obowiązki, przepisy wymagają dostarczenia nam niezbędnych informacji lub dokumentacji oraz niezwłocznego powiadomienia nas o wszelkich zmianach. Jeśli Państwo nie dostarczą 10×15 FOTO niezbędnych informacji lub dokumentów, 10×15 FOTO nie będzie mogło przeprowadzić wnioskowanych czynności lub zawrzeć i realizować umów oraz prowadzić obsługi.

W odniesieniu do danych osobowych przedsiębiorców, przedmiotowe dane pozyskujemy również z innych źródeł publicznych, w których dane dotyczące przedsiębiorców są gromadzone, tj.: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, czy podobnych źródeł zlokalizowanych w innych krajach oraz od podmiotów prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach. W przypadku danych osobowych osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających na ich rzecz, dane pozyskujemy zarówno z wyżej wymienionych źródeł, jak i od samych przedsiębiorców.

9. Zabezpieczenia. Jakiego rodzaju środkami bezpieczeństwa dysponuje 10×15 FOTO?

10×15 FOTO zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożył stosowne procedury związane z ochroną danych osobowych w firmie.

Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa a w szczególności:

a) Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp zgodnie z 29 RODO jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się ich obsługą, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

b) Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów zgodnie z dyspozycją 28 RODO, zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umów powierzenia, w których partnerzy potwierdzają stosowanie standardów oraz , prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.

c) W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną, Administrator Serwisu stosuje wysoki poziom zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL) zgodnie z częścią C do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100 poz.1024).

d) Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora danych należytej staranności.

10. Mechanizm Cookies oraz odnośniki do innych stron wykorzystywane przez 10×15 FOTO .

Niektóre obszary i funkcje strony internetowej 10×15 FOTO mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku. Wyłączenie plików cookies najczęściej spowoduje ograniczenie lub zablokowanie niektórych funkcjonalności strony.

Na stronie internetowej 10×15 FOTO wykorzystywane są pliki cookies strony trzeciej – Google Analytics – więcej informacji można znaleźć na stronie: google.com/analytics/learn/privacy.html

11. Zmiany Polityki Prywatności 10×15 FOTO.

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronie internetowej 10×15 FOTO.
Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowej 10×15 FOTO, a także dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.

12. W jaki sposób 10×15 FOTO nie będzie przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych oraz w programie do wysyłki zdjęć.

Przetwarzanie Państwa danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany i profilowany.

Państwa dane mogą być profilowane, w szczególności w celach marketingowych, prowadzenia badań, oceny zainteresowań i preferencji zakupowych, w tym oferowania oraz prezentowania reklam, produktów i usług w oparciu o przypisane preferencje, a także do wewnętrznych analiz.

Do profilowania będą wykorzystywane następujące kategorie danych: informacje o zakupionych produktach i usługach, sposobie korzystania z nich, informacje płatnościach, informacje o adresach elektronicznych, informacje o kupowanych i używanych urządzeniach, informacje zawarte w plikach cookies oraz innych systemach rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych, jak również w programie do wysyłki zdjęć.

10×15 FOTO korzysta z tych informacji do oceny preferencji i zainteresowań Klientów. Dzięki tym działaniom możemy opracować dedykowaną ofertę produktową, a także rozwijać nowe propozycje.